OSH VE CELAL-ABAD’DA 3 BİLEŞEN KAPSAMINDA SU VE KANALİZASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TASARIM VE KONTROL DANIŞMANLIĞI

Kırgızistan Mayıs 2012 - Eylül 2016

 

İşin Kapsamı

Proje, Asya Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmekte olup amacı; Bazar Korgon, Celal-Abad ve Oş şehirlerinde su temini ve sanitasyon sistemlerini iyileştirmektir. Su temin sistemi kapsamında su temininin rehabilite edilmesi, alımdan arıtma tesislerine ve rezervuarlara iletim hatlarının rehabilite edilmesi veya inşa edilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra kanalizasyon sistemi kapsamında kanalizasyon arıtma tesislerinin ve ana kanalizasyon hatlarının rehabilitasyonu veya yeni yapılması projenin amaçları arasında yer almaktadır. Proje kapsamında verilen hizmetlerin türü ve kapsamı; maliyet tahminlerinin ve detaylı tasarımın hazırlanması, sözleşme paketlerinin geliştirilmesi, su kaynağı iyileştirme iletim hatları, su arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri ve ana kanalizasyon hatları ile ilgili inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin yapımının denetlenmesidir.

Bazar Korgon’da – Sözleşme Tutarı 4,820,264.77 USD

1) Yeni bir içme suyu kuyusunun açılması, mevcut iki kuyunun rehabilitasyonu, kuyu pompaları, vanalar, armatürler, manometreler, debimetreler ve kontrol panellerinin temini ve montajı dahil olmak üzere kuyu başı odaları ve menhollerin inşaatı ve iki adet 1.000 m2 su deposu inşaatı;
2) Klorlama tesisi inşaatı;
3) İçme suyu hatları için hidrofor istasyonları inşaatı;
4) İletim boru hattı ve su dağıtım hatlarının odacıklı, kontrol vanalı rehabilitasyonu;
5) Su ve kanalizasyon hatlarının inşaatı;
6) “Modüler” Prefabrik Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı.

Celal-Abad’da Sözleşme Tutarı 9,179,988.54 USD

1) 6 adet yeni su kuyusu sondajı, mevcut kuyunun rehabilitasyonu, kuyu başı odaları ve menhollerin yapımı dahil olmak üzere kuyu pompaları, vanalar, armatürler, manometreler, debimetreler ve kontrol panolarının temini ve montajı,
2) İki adet 3.000 m2 su deposu inşaatı,
3) Klorlama tesisi ve laboratuvar binası inşaatı,
4) Fore kazıklar üzerine kurulmuş, dağıtım odaları ve nehir geçişi takviyeli köprü dahil su iletim boru hattı inşaatı,
5) Yeni kanalizasyon hattı inşaatı.

Oş’ta Sözleşme Tutarı 10.190.903,70 USD

1) Su temini için sızma galerisi inşaatı,
2) Su alımından su arıtma tesisi ve rezervuarlarına iletim hattı inşaatı,
3) Mevcut su arıtma tesisindeki klorlama tesisi ve dağıtım odalarının rehabilitasyonu,
4) 6.000 m2 kapasiteli rezervuar rehabilitasyonu.

Faaliyetler

 • Mevcut durum verilerinin toplanması, toplanan verilerin analizi, topografik, hidrolojik, hidro-jeolojik, jeo-teknik araştırmalar dahil saha araştırmaları yapılması;
 • Ön tasarımların ve maliyet tahminlerinin hazırlanması;
 • Asya Kalkınma Bankası (ADB) prosedürlerine uygun olarak Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) ve Çevre Yönetim Planının (ÇYP) hazırlanması;
 • Ayrıntılı tasarımların, maliyet tahminlerinin ve ilgili ADB gerekli güvenlik önlemleri belgelerinin tamamlanması;
 • ADB'nin Tedarik Yönergelerini karşılamak için ihale belgelerinin hazırlanması;
 • Araştırmalar - LAR (Arazi Edinimi Yeniden Yerleşim) etki araştırmaları ve ek tasarım çalışmaları için mühendislik araştırmalarının yapılması;
 • ADB tarafından inceleme ve onay için değerlendirme raporlarının sunulmasını da içerecek şekilde, Yüklenicilerin ADB'nin Tedarik Prosedürleri kapsamındaki tedariklerinin yönetimi;
 • Denetim aşamasında; Yüklenicinin inşaat programının gözden geçirilmesi, işlerin etkin bir şekilde planlanmasını sağlamak için Yüklenicinin planlanan insan gücü ve tedarik takviminin değerlendirilmesi ve işlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde uygulanması için gerekirse revizyonların bildirilmesi;
 • Uygulanacak işlerin ve tedarik edilecek malzemelerin kalitesinden emin olmak için Yüklenicinin Kalite Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Kontrolünün yapılması;
 • Kalite hedeflerinin İşveren gereksinimleriyle karşılaştırılması ve gerektiği durumlarda iyileştirmeler için talimat verilmesi;
 • Müteahhitlerin Zaman Çizelgesine göre fiili Denetim Planı hazırlanması ve özel işlere dikkat ederek şantiye sahasında uygulamanın sürekli olarak denetlenmesi;
 • Sonraki dönemler için varsayımlar ve risk analizleri de dahil olmak üzere iş ilerlemesinin fiziksel ve mali açıdan İşverene düzenli olarak raporlanması;
 • İşlerin yürütülmesi için gerekli olabilecek ek işler için talimatların yayınlanması;
 • Yüklenicinin Ara Ödeme Beyannamelerinin incelenmesi, yapılan işlerin değerinin belirlenmesi ve İşveren onayına sunulması;
 • Yüklenicinin taleplerinin incelenmesi, Sözleşmenin Genel ve Özel Şartları dikkate alınarak eksiksiz bir değerlendirme ile taleplerin detaylarının İşverene bildirilmesi;
 • Bitirme Testlerinin Yapılması ve Sonuçların İşverene Raporlanması;
 • Devralma denetimlerinin yapılması, kusurların listesi, gelişmelerin İşverene rapor edilmesi.
 • Tamamlandığında beyannamenin kontrol edilmesi ve doğrulanması.

Sözleşme Tutarı

3.568.000 EUR