Kentsel Hizmetler Projeleri için Proje Hazırlık Finansmanı/ Entegre Kentsel Gelişim Projesi

Kentsel Hizmetler Projeleri için Proje Hazırlık Finansmanı/ Entegre Kentsel Gelişim Projesi

Kentsel alanların sürdürülebilir kalkınması için entegre sistem yaklaşımının (ISA) kritik öneme sahip olduğu giderek daha açık hale gelmiştir. Proje, sektörel ve silo temelli yaklaşımların sürdürülebilir kentsel kalkınmanın birbirine bağlı ve birbiriyle bağlantılı zorluklarını ele almak için yetersiz olduğunun bilinciyle kavramsallaştırılmıştır. Müşavirlik görevinin temel amacı, iklim değişikliğine dirençli, esnek ve uyum sağlayabilen sağlıklı ve erişilebilir kentsel çevrelere sahip proje kasabalarının bütünsel ve sürdürülebilir kalkınmasını hedefleyerek projeyi tasarlamak, tedarik etmek, inşaatı denetlemek, sözleşmeleri yönetmek ve denetlemek olmuştur.

Projenin Amacı

Projenin hedefleri, üç proje şehrini aşağıdaki kavramlar için bir test yatağı olarak geliştirmekti: (i) bir turizm şehri olarak Hiva; (ii) canlı bir iş ortamını ve yenilikleri teşvik etmek için bölgesel bir merkez olarak Cizzak; ve (iii) yatırım çekmek için sanayi potansiyeline sahip küçük ama büyüyen bir şehir olarak Yangiyer.

EPTISA Türkiye bu nedenle fizibilite aşamasında dikkate alınan sektörler arası ve çok boyutlu temaları hesaba katmış ve çeşitli proje bileşenlerini tasarlarken yenilikçilik getirmiştir. Tasarım ve inşaat, yenilenebilir kaynakların kullanımı, kirliliğin ortadan kaldırılması, ekosistemlerin korunması, atıkların kaynaklara dönüştürülmesi, su ve sanitasyon sistemlerinin desantralizasyonu, sürdürülebilir seyahat modları, yaya dostu yollar ve müttefikler, motorsuz ulaşım, yeşil kalkınma ilkelerinin benimsenmesi, suya duyarlı kentsel tasarımlar, sağlıklı ve canlı kamusal alanlar ve en yüksek fırtına akışlarının azaltılması gibi sürdürülebilir yaklaşımlar tarafından yönlendirilmiştir.

Projenin Sonuçları

Projenin beklenen sonucu, üç şehirde yaşanabilirliğin ve ekonomik refahın artırılmasıdır. Proje, her bir kentin özel gereksinimlerine dayanan uzun vadeli bir ekonomik planın parçası olarak belediye altyapısına entegre yatırımları içermektedir. Çıktılar arasında su, sanitasyon, drenaj, katı atık yönetimi, kentsel yollar, otopark, yürüyüş yolları, hareketlilik, turizm destek altyapısı ve kolaylıkları, belirli sanayi kümelerinde altyapı, iş dostu ticari merkezler geliştirmek için altyapı, yeşil altyapı ve kamusal alan iyileştirmeleri yer almaktadır.

EPTISA'nın sorumluluklarının kapsamı

Araştırmalar ve İncelemeler

 • Proje kasabalarındaki yolların ve patikaların kapsamlı bir incelemesinin yapılması, yağmur suyu drenajları, elektrik direkleri, yol tabelaları ve bina sınırları gibi tüm yüzey altyapı unsurlarının haritalanması ve gerektiğinde zemin doğrulamasının yapılması ve ileride başvurulmak üzere stratejik konumlarda referans noktaları oluşturulması, incelemenin doğruluğunu artırmak için çok önemliydi.
 • İncelenen tüm yollar için 30 m veya daha yakın aralıklarla yükseklik detayları da dahil olmak üzere boylamsal kesitlerin geliştirilmesi ve 25 m aralıklarla veya yön veya kavşak değişikliği olan her yerde eğim, kavşak ve enine kesitlerdeki değişikliklerin not edilmesi, ölçme sürecinin ayrılmaz bir parçası olan önemli adımlardı.
 • Çeşitli proje bileşenleri için ayrılan tüm arazi parselleri için arazi etütlerinin yapılması ön aşamanın bir parçasıydı.
 • Gelir getirmeyen su için temel değerleri tahmin etmek amacıyla ilk su denetiminin başlatılması önleyici bir tedbirdi.
 • Proje kasabalarındaki su temini ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan elektromekanik sistemler üzerinde bir enerji etüdünün gerçekleştirilmesi sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıyordu.
 • Kapsamlı bir trafik hacmi araştırması, Orijin-Destinasyon (OD) araştırması ve kaldırım durumu çalışmalarının yürütülmesi, ulaşım dinamiklerinin anlaşılması için çok önemliydi.
 • Şehir yetkililerinden alınan mevcut bilgiler kullanılarak tüm yeraltı tesislerinin haritalanması ve Yer Radarı (GPR) tekniği kullanılarak bir tesis haritalama araştırması yapılması, yüzey altı altyapısının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır.
 • İnşaat yapıları için tüm inşaat yerlerinde jeoteknik incelemelerin yapılması, Standart Penetrasyon Direnci (SBR) değerlerinin, zemin özelliklerinin, su tablası profillerinin vb. değerlendirilmesi, etüt ve planlama sürecinin ayrılmaz bir parçasıydı. Önerilen boru hattı güzergahları için, kazı sırasında karşılaşılan toprak türlerini belirlemek amacıyla 500 m aralıklarla deneme çukuru keşiflerinin yapılması kritik bir adımdı.
 • Elde tutulması amaçlanan tüm altyapı bileşenleri için bir varlık durumu araştırması yapılması ve bunların planlama dönemi boyunca etkili hizmet sunumu için yeterliliklerinin değerlendirilmesi çok önemliydi.
 • Lisanslı test laboratuvarlarında veya lisanslı sağlık laboratuvarlarında su ve atık su kalitesi analizlerinin ve atık karakterizasyon çalışmalarının yapılması, çevresel değerlendirmeler için gerekli verileri sağlamıştır.
 • Uygulanan metodolojileri, kullanılan ekipmanı ve elde edilen sonuçları özetleyen kapsamlı bir araştırma ve inceleme raporunun derlenmesi son adımdı. Rapor ayrıca tüm Boyuna Kesit (LS), Enine Kesit (CS) ve arazi etüt çizimlerini ayrı bir ciltte içermektedir.

Ön ve Detaylı Mühendislik Tasarımı

Asya için Şehirler Kalkınma Girişimi (CDIA)/Ulusal Fizibilite Çalışması (NFS) tarafından geliştirilen kavramsal planlara ve çeşitli araştırma ve incelemelerin sonuç ve bulgularına dayanarak, EPTISA Türkiye tüm proje bileşenlerinin ön tasarımlarını hazırlamış ve bunları Proje Koordinasyon Birimi'nin (PCU) inceleme ve onayına sunmuştur. Onay üzerine, müşavir detaylı mühendislik tasarımlarını üstlenmiş ve detaylı çizimleri sunmuştur.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik, Toplumsal Cinsiyet, Sosyal, Yeniden Yerleşim ve Katılım

 • Yeniden Yerleşim Planının (RP) güncellenmesi, fizibilite aşamasında hazırlanmışsa, Bölgesel Teknik Destek için Teknik Yardım (TRTA) tarafından desteklenmiş ve gözden geçirilmiştir. Mevcut olmadığı durumlarda, ADB'nin Koruma Önlemleri Politika Beyanına uygun olarak tüm proje bileşenleri için Yeniden Yerleşim Planlarının ve/veya Durum Tespit Raporlarının hazırlanmasına yardımcı olunmuştur.
 • Proje için bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) planının hazırlanması üstlenilmiştir.
 • Ön fizibilite çalışmaları sırasında hazırlanmışsa, Ön Çevresel İncelemenin (IEE) güncellenmesi TRTA tarafından gözden geçirilmiş ve desteklenmiştir. Mevcut olmadığı durumlarda, ADB'nin Koruma Önlemleri Politika Beyanına uygun olarak tüm proje bileşenleri için Çevre Yönetim ve İzleme Planları ile IEE'lerin hazırlanmasına yardımcı olunmuştur.
 • Çevre Yönetim Planındaki (ÇYP) tüm kalemlerin maliyetlendirilmesi ve işler için satın alma belgesine dahil edilecek Metraj Listesi (MET) kalemlerinin hazırlanması gerçekleştirilmiştir.
 • Proje için açıkça tanımlanmış ve uygulanması kolay gösterge ve hedefleri içeren bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal İçerme Eylem Planının (GAP) hazırlanması TRTA tarafından üstlenilmiştir. Uygulanabilir olan her yerde toplumsal cinsiyete duyarlı tasarımlar dikkate alınmıştır.
 • Projenin sosyal ve çevresel koruma önlemlerinin izlenmesi için, koruma önlemlerinin önemli parametrelerinin izlenmesine yönelik göstergelerin hazırlanması da dahil olmak üzere bir sistemin kurulması öncelikli olmuştur.
 • Yeniden yerleşim faaliyetlerinin Hükümet ve ADB arasında üzerinde mutabık kalınan RP'ye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması ve inşaat işlerine ancak etkilenen hanelere tam ikame maliyeti üzerinden tazminat ödendikten sonra başlanması kilit bir sorumluluk olmuştur.
 • Güncellenmiş ÇYP'lerde belirtilen ilgili çevresel etki azaltma önlemlerinin ihale dokümanlarına dahil edilmesinin ve ihale davetinin yayınlanmasından önce ADB tarafından onaylanmasının sağlanması çok önemli görülmüştür.
 • Proje uygulamasında yer alan PUB personelinin sosyal ve çevresel koruma önlemlerini yönetme ve izleme kapasitelerini güçlendirmek için hizmet içi eğitim programlarının uygulanması gerçekleştirilmiştir.
 • Bölge / ÜlkeÖzbekistan
 • ŞehirCizzak, Hive, Havas ve Yangiyer
 • Fon/FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)
 • İşveren / YararlanıcıYatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı (MIFT)
 • Başlangıç Tarihi29.01.2021
 • Tamamlanma Tarihi29.01.2024
 • Hizmet değeri2.175.400 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler