Su Temini ve Sanitasyon Hizmetleri Yatırım Programı - Paket 1 Çok Dilimli Finansman İmkanı Kapsamında Yatırım Programının Yönetimi
Gijduvan, Vabkent, Yenipazar, Galaasiya, Kokand, Fergana, Margilan, Rishtan, Andican, Harezm, Karakalpakistan, Khorozem

Su Temini ve Sanitasyon Hizmetleri Yatırım Programı - Paket 1 Çok Dilimli Finansman İmkanı Kapsamında Yatırım Programının Yönetimi

Projenin Amacı

Bu projenin amacı, Su Temini, Ana Boru Hatları, Su Arıtma Tesisleri, Su Dağıtım Merkezleri ve dağıtım Boru Hatları, Kanalizasyon Arıtma Tesisleri, Kollektör Hatları, ev ve Bireysel Bağlantılar için bireysel alt projelerin tasarım ve inşaatının denetlenmesi ve yönetilmesinde İşverene destek olmak olmuştur. Özbekistan Cumhuriyeti'nde ADB tarafından finanse edilen altyapı programları bağlamında verimli ve etkili proje uygulamasını sağlamak için mühendislik uzmanlığı sağlayarak tamamlandı.

EPTISA, aşağıdaki işlerin Proje Yönetimi ve inşaat denetimine yardımcı olmuştur

FIDIC Kırmızı Kitap Haziran 2010 uyarınca, İş Sözleşmesi Saha Kontrollük İşleri ve diğer Müşavirlik İşleri için, EPTISA’nın tamamladığı ana görevler

 • Çizimlere ve şartnamelere uygunluğu sağlamak için işlerin yapımının ve ekipmanların kurulumunun kalitesini kontrollüğü, incelenmesi, ölçme ve kontrol edilmesi sağlanmıştır.
 • İş sahasına teslim edilen malzeme ve ekipmanı denetleme ve işlere dahil edilecek malzeme ve ekipmanın test edilmesinde izlenme sağlanmıştır.
 • Yükleniciler ve ekipman imalatçıları/tedarikçileri tarafından hazırlanan çizimler incelenmiştir ve gerekli değişikliklerin yapılması konusunda tavsiyelerde bulunmuştur.
 • Detaylı tasarımlara uygun olarak tüm işlerin hizaya ve seviyeye getirilmesi kontrol edilip onaylanmıştır.
 • Tüm inşaat operasyonlarını ve ilgili faaliyetleri kontrol etme ve izleme görevlerinde yerleşik mühendislerin, denetleyicilerin, iş memurlarının ve diğerlerinin atanmasına ve daha sonra eğitilmesine yardımcı olunmuştur.
 • Ana boru hatlarının ve rezervuarların basınç testlerini, ekipmanın çalıştırılmasını ve devreye alınması denetlenmiştir.
 • İşlerin ilerleyişi ve denetleyicilerin sonuçları ile malzeme ve ekipman testlerinin kayıtları tutulmuştur.
 • Ekolojik izleme genel çalışma planının hazırlanmıştır, güncellenmiştir, su temini için gerekli şartlar ve kanalizasyon standartları oluşturulmuştur.
 • Projenin ekolojik garantilerine uygunluğun izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılmış, PYB, PUB personeli ve projenin çeşitli müşavirlerinin ekolojik hususlar konusunda eğitilmesi gerçekleştirilmiştir.
 • Ekolojik izleme programının geliştirilmesinde PUB'a yardımcı olunması, üç aylık ilerleme raporunun hazırlanması için ekolojik garantiler hakkında bilgi sağlanması, potansiyelin gözden geçirilmesi ve daha da güçlendirilmesi ve ekolojik stratejinin gerçekleştirilmesinde UCSA'ya yardımcı olunması sağlanmıştır.
 • Kadınların ve yoksulların proje planlama ve müşavirlik sürecine daha fazla erişimini sağlamanın yolları hakkında tavsiyelerde bulunulmuş, hizmetlerin eşit bir şekilde sunulmasını sağlanmış ve herhangi bir paydaş grubunun projeden yararlanıp yararlanmadığını belirlenmiştir ve özellikle yoksullar, kadınlar ve hassas gruplar için bunları ele almak için önlemler geliştirilmiş, halkı bilinçlendirme faaliyetleri, Vodokanallar (Su İdaresi) ve müşteriler arasındaki etkileşimi geliştirmek için PUB'lar ve Vodokanallarla birlikte çalışılmıştır.
 • Müşteri şikayetleri sisteminin kurulması ve izlenmesi yapılmış, PUB'lar ve Vodokanallar için toplumsal cinsiyet duyarlılığı eğitimi ve mahalle komiteleri, topluluklar ve haneler ile her türlü eğitim faaliyetleri yer almıştır;
 • Proje uygulamasını destekleyebilecek paydaş gruplarını belirlemek için toplum, STK'lar, sivil toplum grupları ve diğerleriyle irtibat kurulması sağlanmış; proje uygulaması için Vodokanallar ve halk arasında yeterli bilgi ve iletişim kanalları geliştirilmiştir;
 • Proje için sosyal etki değerlendirme raporları hazırlanmıştır, etnik azınlıklarla ilgili endişelerin izlenmesi yapılmış, üç aylık yıllık raporlar ve proje tamamlama raporu için cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin ve yoksullukla ilgili nitel verilerin toplanmasının sağlanması yapılmıştır.
 • Su kaynaklı hastalıklara odaklanarak yatırım programına katılan kasaba ve şehirlerde halk sağlığı ile ilgili temel araştırmaların yapılması ve bu verilerin güncellenmesi yapılmıştır.
 • Yatırım programı kapsamında inşa edilen yeni sistemler devreye girdikten sonra belediye su kaynaklarının bakteriyolojik ve kimyasal kalitesindeki gelişmelerin izlenmesi ve PMU ve PIU'lara Program Performans İzleme Sistemlerinin geliştirilmesi ve güncellenmesinde yardımcı olmak için klor kalıntıları da dahil olmak üzere bir su kalitesi izleme programının oluşturulması ve yürütülmesi yapılmıştır.
 • Tamamlanan işlerin bir kısmı için avans ve ara ödemeler belgelendirilmiştir.
 • Tamamlanan tüm işleri performans ve teknik şartnamelere tam uygunluk açısından incelemek ve onaylamak ve yüklenicilerin as-built (nihai) çizimlerini ve metraj cetvelleri kontrol edilmiştir.
 • Tüm devreye alma testlerine katılım ve müşteri ve yararlanıcı tarafından nihai kabul için uygunluğu onaylanması ve reddedilmesi yapılmıştır.
 • Proje kapsamında inşa edilen veya rehabilite edilen ekipman ve tesisler için İşletme ve Bakım Kılavuzlarının hazırlanmasına yardımcı olunmuştur;
 • Yapım İşi Kontrollüğü ve malzeme & ekipman testlerinin sonuçlarının kayıtları da dahil olmak üzere işlerin ilerleyişi hakkında İlerleme Raporları hazırlanmıştır.
 • Planlanan ilerleme ile fiili ilerlemeyi karşılaştırılmış ve İşverene tamamlanmayı geciktirebilecek her türlü gelişme bildirilmiştir. İnşaatın zamanında tamamlanmasını kolaylaştırmak için İşveren tarafından alınması gereken tüm önlemler önerilmiştir.
 • İşveren adına ve İşverenin onayı ile yüklenicilere ve ekipman tedarikçilerine işlerin yapımına uygun olarak ve sözleşme belgelerine uygun olarak talimatlar verilmiştir.
 • İşlerin tasarımında ve/veya şartnamelerinde değişiklik yapılmasını gerektirebilecek önceden bilinmeyen koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir değişiklik kaydedilmiş, İşverene aynı konuda tavsiyede bulunulmuş ve uygun eylem önerilmiştir. İşverenin onayı ile gerekli ek iş emirlerini hazırlanmıştır.
 • İlerlemeyi gözden geçirmek için yüklenici ile düzenli toplantılar (en az ayda bir) düzenlenmiş ve bu toplantılara katılım sağlanmıştır.
 • İşveren tarafından talep edilen Proje uygulaması ile ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır.

 

VERİ

DAL-1

DAL-2

Sözleşme İsmi

Bölgelerarası Damkhodja Ana Hattının Modernizasyonu ve Gijduvan, Vabkent ve Yangibazar Şehirlerindeki Su Temin Sistemlerinin Rehabilitasyonu

Tirmiz Şehri Kanalizasyon Sisteminin Rehabilitasyonu. Kanalizasyon Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebekeleri

Galaasiya Su Temin Sistemi Rehabilitasyonu

Kokand Şehrinin Su Temini ve Kanalizasyon Sistemlerinin Rehabilitasyonu. Su Temin Tesisleri ve Kanalizasyon Arıtma Tesisi

Kokand Şehrinde Su Temini ve Kanalizasyon Şebekelerinin Rehabilitasyonu

Fergana, Margilan ve Rishtan Şehirlerinde Su Temin Sistemlerinin Rehabilitasyonu

Andican Şehrinde Su Temin Sisteminin ve Kanalizasyon Arıtma Tesisinin Rehabilitasyonu

Sözleşme Numarası

2564/ICB/3.2

2564/ICB/3.3

2564-ICB-3.4

2633/ICB/3.1

2633/ICB/3.2

2633/ICB/3.3

2633/ICB/3.4

Konum

Gjiduvan, Vabkent, Yangibazar-Özbekistan

Termez-Özbekistan

Galaasiya

Kokand-Özbekistan

Kokand- Özbekistan

Fergana, Margilan, Riştan-Özbekistan

Andican- Özbekistan

Yüklenici

Obi-Hayot Mühendislik

Shindong Enercom A.Ş.

Kimyohimoyata'minot

Kuvasoytamirkurilish

Juydam Tamirchi, Kokand KMK, OGUSHI Drilling Ltd. Şti

Kuvasoytamirkurilish

Juydam Tamirchi

 Sözleşme Bedeli

$18.531.536,25

$12.695.091,52

$2.992.489,91

$19.387.500,00

$25.479.110,78

$43.699.514,50

$37.210.327,09

VERİ

DAL-3

DAL-4

Sözleşme İsmi

Dzijak Oblastı'nın Zafarabad ve Arnasay İlçelerindeki Şehir ve Kırsal Yerleşimlerde "Koytash" Su Alma Tesisleri, Su Dağıtım Merkezi ve Şebekelerin Rehabilitasyonu

Andican Şehrinde Kanalizasyon Şebekelerinin Rehabilitasyonu ve İnşası

Karakalpakistan Cumhuriyeti'nin Kırsal Yerleşimlerinde Su Temin Sisteminin İyileştirilmesi

Harezm Bölgesindeki Yerleşim Yerlerinde Su Temin Sisteminin İyileştirilmesi

Fergana ve Margilan Şehirlerindeki Kanalizasyon Şebekeleri ve Pompa İstasyonları

Fergana ve Margilan şehirlerinde Kanalizasyon Arıtma Tesisleri

Sözleşme Numarası

2825/CW/2

2825/CW/3

2825/CW/1.2

2825/CW/1.1

3064-ICB-1

3064-ICB-2

Konum

Dzijak-Özbekistan

Andijan-Özbekistan

Karakalpakstan

Khorezm

Fergana, Margilan

Fergana, Margilan

Yüklenici

GS Neotek Ltd. Şti.

Supper Fortuna

MKK, QishloqQurilish Korhonasi, Meyor Qurilish Asfalt

KushkupirParrandaServis, Mega-Mebiko

Juydam Tamirchi

Juydam Tamirchi

 Sözleşme Bedeli

$21.116.120,37

$7.733.019,97

$13.432.569,21

$6.945.236,12

$9.073.902,98

$28.130.688,63

 

 • Bölge / ÜlkeÖzbekistan
 • ŞehirTaşkent
 • Fon/FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)
 • İşveren / YararlanıcıPYB Özbek Toplumsal Hizmetler Ajansı
 • Başlangıç Tarihi12.03.2013
 • Tamamlanma Tarihi31.03.2018
 • Hizmet değeri2,825,241.82 USD

Diğer Projeler