Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Eptisa Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Bilgisayar İnşaat Ticaret Limited Şirketi (“Şirketimiz”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklanan kapsamda kişisel verilerinizin  işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak sizlerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları ile Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

KVKK kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir. Şirketimiz tarafından işlemeye konu olabilecek çalışanlara ait kişisel veriler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; İsim, soy isim, T.C. kimlik/pasaport numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, özgeçmişi oluşturan diğer bilgiler, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileri, aile bireyleri ve yakınlarının bilgileri, çalışma bilgileri, eğitim bilgileri, banka hesap numarası gibi finansal bilgiler, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, işyeri güvenliği amacıyla kamera kayıt bilgileri, askerlik belgesi, fotoğraf, referans bilgileri gibi verilerdir. Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin «kişisel verilerin işlenmesi» anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Hakkınızda tutulan kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen Şirketimize bildiriniz.

 1. Şirket İletişim Bilgilerimiz; 

Unvanı        : Eptisa Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Bilgisayar İnşaat Ticaret Limited Şirketi 

Adres          : Beyaz Zambaklar Sokak 25/4 – Çankaya 067000 Ankara -Türkiye

E-posta       : [email protected]

 1. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Şirketimiz ile ilişkinize göre tarafınızca paylaşılan ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz;

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimizin kurumsal iletişim süreçleri ve arşiv, reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetleri kapsamında etkinlik, davet, toplantı, organizasyonları ile çalışanlara yönelik içerik (röportaj, etkinliklerde çekilen video ve fotoğraflar gibi görüntü ve ses kayıtları, eğitim/tanıtım videoları, broşürler, iç/dış yayın ve internet sitesi içeriği vb.) oluşturularak internet sitesi ve sosyal medya kanalları dahil, elektronik veya fiziki platformlarda içerik paylaşımının gerçekleştirilmesi, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin internet sayfasının kullanılması

ve/veya

 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması

amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nun 5 ve 6. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirketimize iletmeniz suretiyle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla,  referans kişisi göstermeniz halinde Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle, işyeri binası ve eklentilerinde bulunan kameralar aracılığıyla, Şirketimize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla, doğrudan sizlerden veya ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.  

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı;

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen işlenme amaçları kapsamında ve işbirliği içerisinde olunan şirketlere ait sözleşmelerin ifasından doğan yükümlülük ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, yerel ve uluslararası mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara;

 • EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL,
 • EPTISA TI COLOMBIA SAS,
 • EPTISA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A,
 • EPTISA ENGINYERIA I SERVIES, S.A.
 • EPTISA CINSA INGENIERIA Y CALIDAD, S.A.
 • GESTION INTEGRAL DE AGUAS, S.L,
 • INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL,S.A.
 • ANTESESGE SISTEMAS DE INFORMACION,S.A.
 • EPTISA PROYECTOS INTERNACIONALES, S.A.
 • EPTISA ENGINEERING INC.
 • EPTISA MÜHENDİSLİK, LTD.
 • EPTISA PHILIPPINES INC,
 • EPTISA GCC DWL-LLC, E
 • EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, SL/ETHIOPIAN BRANCH,
 • EPTISA INDIA PVT LTD.
 • EPTISA ADRIA D.O.O,
 • EPTISA SOUTH EAST EUROPE D.O.O
 • EPTISA B.H. D.O.O,
 • EPTISA ROMANIA,S.R.L.

olmak üzere EPTISA grup şirketlerine, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz İşverenlere, yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, adli ve idari mercilere ve kolluk kuvvetlerine, Şirketin ana hissedarlarına, yurt içi/ yurt dışındaki doğrudan ve dolaylı iştiraklerine, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya ortağı kuruluşlara, iş ortaklıklarına, tedarikçilere (iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri şirketi, mali müşavir/ muhasebe şirketleri, hukuk bürosu gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve yüklenici şirketlere, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara her türlü yasal mevzuatın izin verdiği diğer üçüncü kişilere 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde aktarılabilecektir.

 1. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirketimize başvurarak, KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi sıfatıyla ve kendinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren başvurunuzu yazılı olarak Şirketimizin yukarıda yer alan adresine bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilir.