Pyanj Nehir Havzasında Su Kaynakları Yönetimi

Pyanj Nehir Havzasında Su Kaynakları Yönetimi- PPTA

Projenin Amacı

Proje Hazırlık Teknik Desteğinin (PPTA) amacı, Pyanj Nehri havzasındaki (PRB) Chubek Sulama Sistemi (CIS) alanında çiftlik gelirlerinin artırılması için tek başına bir hibe yatırım projesi tasarlamaktı. Proje, PRB'deki CIS alanında tarımsal su verimliliğini artırmayı amaçlamıştır. Projede iki önemli altyapı yatırımı vardı: tortu tutucu yapıların inşası ve öncelikli pompalama ünitelerinin modernizasyonu. Kamu yatırım politikasının çeşitli sektörlerin projeden elde ettiği payı ne ölçüde etkileyebileceğini belirlemek için mali gelir ve giderlerin üzerindeki ekonomik fayda ve maliyetlerin dağılımı öngörülmüştür.

Asya Kalkınma Bankası'nın (ADB) Hibe 0352-TAJ: Pyanj Nehri Havzasında İklim Direnci Oluşturma Projesi kapsamında Pyanj Nehri havzasında toplam 3,8 milyon dolar tutarında iklime dirençli tarım kredi hattı ve gelir çeşitlendirme kredi hattı uygulanmıştır. Asya Kalkınma Bankası (ADB) tarım ve doğal kaynaklar sektörlerindeki proje ve programları desteklemiştir.  ADB, Tacikistan'da uyum ve azaltım yatırımlarını desteklemeye devam etmiştir. Yatırım öncelikleri arasında su kaynakları yönetimi, sel riski yönetimi ve afet riski yönetimi yer almıştır.

ADB desteği ile yürütülen projeler

Projenin temel çıktıları

 • PRB'de Su Kaynakları Yönetimi kapasitesi geliştirilmiştir.
 • PRB'deki SKY altyapısı modernize edilmiş ve iklime dayanıklı hale getirilmiştir.
 • Çiftlik yönetimi ve su kullanım kapasiteleri artırılmıştır.
 • Verimli ve etkili bir proje yönetim sistemi kurulmuştur.

Bir çökelti havuzunun kurulması, pompa istasyonlarındaki pompa ve motorların enerji tasarruflu olanlarla değiştirilmesi ve su kullanım vergilerini ödeyebilmelerini sağlamak için daha karlı bir çiftlik yönetimi, CIS'in daha sürdürülebilir bir İşletme ve Bakımı ile sonuçlanmıştır.

Pyanj Nehir Havzasında Su Kaynakları Yönetiminin Kapsamı

 • CIS'nin tarımsal ve sulama performansının değerlendirilmesi ve kısıtlamaların teşhisi: Toplanan veri, bilgi ve önceki çalışmaların ön incelemesi ve revizyonundan sonra uzaktan algılama için bir taşeronluk belgesinin hazırlanması. Eylem Planını takiben, uzman ekip veri toplama bulgularını değerlendirmiş ve bu değerlendirmenin sonucunu, özellikle mevcut ürün deseni, her bir üründeki tarımsal uygulamalar, her bir üründeki sulama suyu kullanımı uygulamaları hakkında CIS'in tarımsal ve sulama performansı ve bunların kısıtlamaları için hazırlamıştır, Sulama suyu hizmet ücretlerinin uygulanma ve tahsil edilme durumu, ana kanal sistemi ve her bir alt sistemdeki sulama ve enerji verimliliği, her bir alt sistemdeki her bir üründe tarımsal verimlilik, her bir alt sistemdeki tarımsal su verimliliği, İşletme ve Bakım ve sulama yönetim sistemi ve kısıtları dahildir.
 • İklim değişikliği riski (CCR) ve kırılganlık ve adaptasyon (CRVA) değerlendirmelerinin gözden geçirilmesi: PRB'deki su akışları dikkate alınarak ve daha önce gerçekleştirilen CCR ve CRVA değerlendirmeleri gözden geçirilerek CIS alımı için bir su dengesi değerlendirmesi yapılmıştır.
 • Arazi Islahı ve Sulama Ajansı (ALRI), Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı, Su Kullanıcıları Derneği yani WUA'lar ve Sulama İşletme ve Bakım dahil olmak üzere kilit paydaşların kapasitesinin değerlendirilmesi: Kurumsal Performans, Mali Yönetim, Proje Uygulama Kapasitesi, İşletme ve Bakım performansı ve Tarımsal Yayım ve Geliştirme Performansına odaklanan Performans Değerlendirme matrisi kullanılarak ALRI, WUA'lar ve Sulama İşletme ve Bakım dahil olmak üzere kilit paydaşların mevcut kapasitesinin gözden geçirilmesi gerçekleştirilmiştir.
 • Topografik ve jeoteknik etütler: Toplanan verilerin, bilgilerin, önceki çalışmaların ve işveren ile yapılan toplantı ve görüşmelerin sonuçlarının ön incelemesi ve gözden geçirilmesinin ardından topografik ve jeoteknik araştırma etüt çalışmaları için bir alt sözleşme belgesi hazırlanmıştır.
 • CIS'in önerilen iyileştirilmesi için bir fizibilite çalışması hazırlanmıştır.
 • PRB ve CBS'nin SKY'lerinin kurumsal düzenlemesi: Faaliyet No. 3'te gerçekleştirilen değerlendirmenin sonucuna dayanarak, ALRI, Çevre ve Su Kaynakları Bakanlığı (MEWR), WUA'lar, ortak PRB komitesi ve çiftçi örgütleri için kapasite geliştirme planları hazırlanmış ve PRB ve CBS'nin SKY'leri için kurumsal düzenleme geliştirilmiştir. PRB'deki SKY'lerin mevcut kurumsal düzenlemesi ve PRB su paylaşımına ilişkin Tacikistan ve Afganistan Hükümeti'nin mevcut yasa ve yönetmelikleri gözden geçirilmiştir.
 • Tarımsal yayım düzenlemeleri: Dünya Gıda Programı (WFP) ile bir koordinasyon mekanizması geliştirilmesi ve çiftlik düzeyinde onarım çalışmaları için tüm uygulama düzenlemeleri ve mekanizmaları konusunda WFP özel gıda tedarik programı ile işbirliği yapılması yürütülmüştür.
 • Durum tespiti ve proje koruma düzenlemeleri: ADB'nin Mali Yönetim Sistemleri, Mali Analiz ve Mali Performans Göstergeleri Kılavuzuna ve ADB'nin yönetişim politikasına uygun olarak ADB'nin mali yönetim değerlendirme anketi ve diğer yöntemler kullanılarak bütçeleme sistemleri, kurumsal planlama, mali ve yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, iç kontroller ve denetim sistemleri gibi mali yönetim ve mali açıdan sürdürülebilir kapasitelerin değerlendirilmesi ve ÇD ve ED'nin veri işlemesini kapsamaktadır.
 • Yatırım paketlerinin formüle edilmesi dahildir.
 • Bölge / ÜlkeTacikistan
 • ŞehirDuşanbe
 • Fon/FinansmanAsya Kalkınma Bankası (ADB)
 • İşveren / YararlanıcıAsya Kalkınma Bankası (ADB)
 • Başlangıç Tarihi17.09.2014
 • Tamamlanma Tarihi29.02.2016
 • Hizmet değeri996,103 USD

İlgili Resimler

Diğer Projeler