Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi

Projenin Amacı

Proje, 2014-2016 yılları arasında yürütülen bir önceki 'Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliğinin Uygulanması için Teknik Destek' projesinin devamı niteliğindedir. SÇD, ekonomik ve bölgesel kalkınmanın olası olumsuz etkilerini önlemek ve hafifletmek amacıyla çevre ve sağlıkla ilgili kaygıların stratejik planlama ve karar alma süreçlerine entegre edilmesi için uluslararası düzeyde kilit bir araç olarak kabul edilmektedir. Türkiye, 8 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği SÇD Direktifinin gerekliliklerini neredeyse tamamen aktaran ve bir önceki projenin de ana sonucu olan SÇD Yönetmeliği'ni kabul ederek SÇD'yi ulusal yasal çerçevesine dahil etmiştir. SÇD Yönetmeliği'nin kabul edilmesinden sonraki ilk yıllarda Türkiye'deki SÇD uygulaması oldukça sınırlıydı. Bu nedenle, bu takip projesi ulusal SÇD mevzuatının ilk uygulamasını tetiklemek ve SÇD'yi etkin bir şekilde yürütmek için kapasite oluşturmak için gerekliydi. Bu ihtiyaca yanıt olarak, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından mali olarak desteklenen proje başlatıldı.

8 Nisan 2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren, çevrenin korunmasını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan SÇD sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan SÇD Yönetmeliği yayımlandığı 2017 yılından bu yana kademeli olarak uygulanmaya geçmiştir.  SÇD Yönetmeliğine göre, 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile Yönetmeliğin EK-1 Listesinde yer alan veya EK-II listesinde olup Eleme Sürecinde SÇD’ye tabi olduğu belirlenen atık yönetimi, balıkçılık, enerji, kıyı yönetimi, mekânsal planlama, ormancılık, sanayi, su yönetimi, tarım, telekomünikasyon, turizm ve ulaştırma sektörlerine ilişkin plan/programları hazırlayan Yetkili Kurumlar SÇD sürecini yürütmekle yükümlüdür.

Bu takip projesinin genel amacı, AB uyum sürecinde çevre üzerinde önemli etkileri olması muhtemel plan ve programların hazırlanması ve kabul edilmesine çevresel hususları entegre ederek yüksek düzeyde çevre korumasına katkıda bulunmak olmuştur. Temasın amacı, kurumsal kapasitenin artırılması ve SÇD Yönetmeliği'nin uygulanması, ülke genelinde yaygınlaştırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve SÇD Yönetmeliği'nin tüm sektörlerde uygulanması için gerekli farkındalığın artırılmasıydı. Proje, SÇD yönetmeliğinin ilk uygulamasının başlatılmasında Türkiye'ye destek olmayı ve SÇD konusundaki bilgi ve deneyimi tüm paydaşlara yaymayı amaçlamıştır.

Bu doğrultuda, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Sonuç-1: "SÇD Yönetmeliği'nin ilk uygulamasında ÇŞB ve ilgili makamların kurumsal kapasite ve uzmanlığının artırılması" ve,

Sonuç-2: "SÇD yönetmeliğinin temelleri hakkındaki bilgilerin ulusal ve yerel paydaşlara (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yetkili makamlar, üniversiteler, STK'lar, odalar ve halk) yaygınlaştırılması" Projenin aşağıdaki faaliyetleri EPTISA tarafından başarıyla tamamlanmıştır;

 • "Tarım ve Orman Bakanlığı Nitrat Eylem Planı" ve "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı" için Pilot SÇD'lerin Uygulanması
  • Saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Kapsam Belirleme Raporunun Hazırlanması,
  • SÇD Raporunun Hazırlanması,
  • İzleme Raporunun Hazırlanması,
  • Kapsam Belirleme Toplantısının sahada gerçekleştirilmesi,
  • İstişare Toplantısının Uygulanması ve
  • Değerlendirme Toplantısının Uygulanması
 • ÇŞB personeli, yetkili makamlar, STK'lar, üniversiteler, STK'lar, odalar ve halk gibi farklı hedef gruplara yönelik eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması. Bu faaliyet aşağıdakilerden oluşmaktadır;
  • Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması,
  • Hazırlık eğitim programı,
  • Farklı sektörlerde iki günlük dört eğitim modülünün verilmesi,
  • Üniversiteler, STK'lar, odalar ve kamu için dört adet bir günlük farkındalık artırma çalıştayının düzenlenmesi
  • COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilen uluslararası çalışma turunun yerine SÇD uygulamaları üzerine çevrimiçi dijital platformda bir çalıştay, kalite kontrol üzerine bir web semineri, izleme üzerine bir web semineri ve ÇŞİDB için bir kalite kontrol listesi hazırlanması.
 • Bölge / ÜlkeTürkiye
 • ŞehirAnkara
 • Fon/FinansmanAvrupa Birliği (AB)
 • İşveren / YararlanıcıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİM) - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü/ÇŞİM bünyesinde ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
 • Başlangıç Tarihi18.04.2019
 • Tamamlanma Tarihi18.02.2021
 • Hizmet değeri298.900.00 EURO

Diğer Projeler