EPTISA Türkiye, çalışma hayatında insana, insani değerlere ve katma değere en üst düzeyde değer verilen bir çalışma ortamında, çalışanlarının farkındalığını ve motivasyonunu artırmak, yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik bilincine sahip olmalarını sağlamak için çabalamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği; iş yerinde çalışanların sağlığını, güvenliğini ve refahını garanti altına almak için çok önemli bir temel olan, işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan kazaları, yaralanmaları ve olumsuz sonuçları önlemek için tasarlanmış kapsamlı bir kılavuz, kural ve prosedürler koleksiyonunu içerir. EPTISA Türkiye olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarımız kapsamında, çalışanların sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmenin yanı sıra sürekli süreç izleme ve iyileştirme en önemli önceliklerimizdir.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), işyerindeki tehlikeleri belirlemeye ve azaltmaya, çalışanların refahını artırmaya ve bir güvenlik kültürü geliştirmeye odaklanan multidisipliner bir alan olduğundan, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi ve insanların fiziksel ve duygusal sağlığını korumak için politikalar oluşturulması gibi konuları kapsar. EPTISA Türkiye'de İSG, ergonomik çalışma alanı tasarımından güvenlik eğitim programlarına kadar iş yerlerinin oluşturulmasında çalışan refahını ön planda tutan kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu kapsamda EPTISA Türkiye, uluslararası standartlara uygun olarak seçilen kişisel koruyucu ekipmanları (KKE) temin ederek çalışanlara sunmaktadır. Ayrıca olası acil durumlara müdahale edebilmek için mevzuatın gerektirdiği sayıda personele ilk yardım eğitimi düzenlenmekte ve yeterli sayıda ilk yardım personeli atanmaktadır.

Olası risklerin belirlenmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve acil durum müdahale planlarının oluşturulmasına yönelik proaktif bir yaklaşım, işyerinde İSG'nin benimsenmesinin bir parçasıdır. Bu yaklaşım, güvenlik bilincine sahip bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasını, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) sağlanmasını ve ilgili alanlarda sık sık güvenlik eğitimi verilmesini gerektirebilir. Sürekli gözlem ve değerlendirme, güvenlik önlemlerinin uygulanabilir ve verimli kalmasını garanti eder.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda “insana yakışır iş” bakış açısıyla, "Sıfır Kaza" ve "Önce İnsan, Önce Sağlık, Önce İş Güvenliği!" yaklaşımlarını saha çalışmalarımızdan ofis ortamına kadar her alanda uygulayarak çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenlik konusundaki farkındalığını ve bilgi birikimini artırmaya öncelik veriyoruz ve bu yaklaşımı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuata, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ne ve uluslararası standartlara uygun olarak karşılanması, süreçlerin sürekli izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikalarımız doğrultusunda en önemli önceliğimizdir. Bu alandaki bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerimiz yürürlükteki yasalara uygun olarak yürütülmektedir.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, iş sağlığı ve güvenliği sadece yasal bir gereklilik değil, bir kuruluşun en önemli varlığı olan çalışanlarının refahına yapılan bilinçli bir yatırımdır. Sağlık ve güvenlik konularında farkındalık yaratmanın her zaman geliştirilmesi gereken bir süreç olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle, potansiyel tehlikeleri öngörmek ve işyerinin sürekli değişen doğasına uyum sağlamak için sağlık ve güvenlik alanındaki en son gelişmeleri takip ediyoruz. Ayrıca, çalışanların kendilerini güvende hissettikleri bir çalışma ortamını teşvik etmek için İSG'ye öncelik veriyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği, etik iş uygulamalarının temel bir bileşeni olduğu için uzun ömürlü, refah içinde ve sosyal açıdan bilinçli bir işyerinin geliştirilmesi için çalışıyoruz.

EPTISA Türkiye olarak, sağlık ve güvenlik bilincinin bir varış noktası değil, sürekli bir ilerleme yolculuğu olduğunu kabul ediyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancıyla hareket ederek, ortaya çıkan riskleri proaktif bir şekilde ele alıyor ve sürekli değişen çalışma koşullarına uyum sağlamak için sağlık ve güvenlik alanındaki yeni gelişmeleri takip ediyoruz.

Birlikte daha iyi bir geleceğe!