BELEDİYELER VE ÜNİVERSİTELER İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEKNİK DESTEK PROJESİ

EuropeAid/138822/IH/SER/TR
Türkiye 04/2019 – 10/2021

Finansman: Avrupa Birliği

İşveren: Merkezi İhale ve Finans Birimi (CFCU)

İş Kapsamı

Projenin genel amacı, AB’nin kaynak verimliliği ile uyumlu olarak enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjiyi teşvik etmektir. Enerji verimliliği açısından Türkiye’nin yasal çerçevesi, AB müktesebatıyla kısmen uyumludur. Sözleşme; mevcut stratejilerin gözden geçirilmesine, yasal boşluk analizine, düzenleyici ve sektörel etki değerlendirmelerine yardımcı olmayı, AB müktesebatına tam olarak uyumu ve buna paralel olarak AB politika çerçevesiyle düzenlemeyi mümkün kılmayı desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bu proje, belediyelerin ve üniversitelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili kapasitelerini arttırmayı hedeflemektedir.

Bu sözleşmenin genel hedefine ve amaçlarına ulaşmak için proje faaliyetleri, dört ana bileşen altında tasarlanmıştır:

 • Bileşen 1: Belediyeler ve üniversiteler için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına ilişkin eğitim ve çalışma ziyaretleri düzenlenmesi
 • Bileşen 2: Belediyeler ve üniversiteler için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik saha ziyaretleri ve çalışmaların sağlanması
 • Bileşen 3: Pilot projeler için ihale dokümanlarının hazırlanması ve müşavirlik hizmetlerinin tamamlanması
 • Bileşen 4: Üniversiteler için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği Ar-Ge desteği

Faaliyetler

 • Eğitim programının organizasyonunun yapılması; eğitim verilmesi; Eğitim Raporu; 40 afiş ve 1200 broşürün hazırlanması
 • AB Üye Devletlerine 4 çalışma ziyaretinin organizasyonu
 • Çalışma Ziyareti Raporunun hazırlanması
 • Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kontrol Listelerinin hazırlanması, dağıtılması ve toplanması
 • 160 saha ziyareti - her biri 3 gün olmak üzere
 • Denetim ve Fizibilite Çalışmaları için 160 uygun projenin listesi
 • Geliştirilmiş şablonlar
 • 160 İhtiyaç Analizi Raporu
 • Proje Tasarım Planı, Kurulum/İş Planları ve Güvenilirlik Raporları ile 80 Yenilenebilir Enerji Fizibilite Çalışması
 • Proje Tasarım Planı, Kurulum/İş Planları ve Güvenilirlik Raporları ile 80 Enerji Verimliliği Denetim Raporu
 • 160 proje için Teknik Şartname ve Piyasa Araştırması Raporları
 • Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri Raporu
 • Başvuru Prosedürü dahil olmak üzere Ar-Ge Projeleri için Seçim Metodolojisi Raporu
 • Başvuru sahipleri ve değerlendiriciler için el kitapları
 • Çevrim içi başvuru aracı; çevrim içi teklif çağrısı yayınlanması ve başvuruların toplanması
 • Seçim Raporunun hazırlanması
 • AB Üye Ülkelerine 6 çalışma ziyaretinin organizasyonu
 • Çalışma Ziyareti Raporunun hazırlanması
 • Ar-Ge projelerine yönelik olarak teknik bilgi transferi için uygulamalı ve yerinde eğitim ve uzmanlık desteği
 • Ar-Ge Uzmanı Desteği ve Teknik Bilgi Transfer Raporu

Sözleşme Tutarı

4.499.520,00 EUR