BARTIN SU VE ATIKSU PROJESİ İÇİN TEKNİK DESTEK VE KONTROLLÜK PROJESİ

EuropeAid/133841/IH/SER/TR
Bartın / Türkiye 18.08.2016 – 18.01.2019

PROJE HAKKINDA;

Bartın Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük Projesi, IPA III. Bileşen Bölgesel Kalkınma kapsamında yer alan Çevresel Operasyonel Program kapsamında yer almaktadır.

Projenin üç ana bileşeni vardır;

 • Bileşen A: Belediye/ Su ve Atık Su Dairesi ve Proje Uygulama Birimi için Teknik Yardım ve Kapasite Geliştirme Programları
 • Bileşen B: Tedarik Bileşenine Destek
 • Bileşen C: İş Sözleşmeleri için İnşaat Denetimi

Teknik Destek ve Gözetim Hizmetinin amaçları aşağıdaki gibidir:

 • İdari, mali ve teknik kapasite oluşturma yoluyla Bartın Belediyesi'ne ve Proje Uygulama Birimi'ne (PUB) Teknik Destek sağlamak ve Belediyeye verimli bir Su ve Atık Su Dairesi işletmesinde yardımcı olmaktır.
 • “Bartın Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) inşaatı için kontrolörlük hizmetlerinin sağlanması.

Bartın AAT Teknik Detayları:

 • Hidrolik Kapasite: 2025 yılı için ortalama 12.439 m3/gün ve maksimum 21.888 m3/gün
 • Proses Tipi: Karbon Giderme ile Aktif Çamur, aerobik çürütme yoluyla çamur stabilizasyonu
 • Tedavi Üniteleri:
  • Ön Arıtma Üniteleri: Kaba ve ince ızgaralar, havalandırmalı kum odası
  • Havalandırma Tankları (2)
  • Son Arındırıcılar (2)
  • Aerobik Çürütücüler (2)
  • Çamur Susuzlaştırma SİSTEMİ
  • Biyofiltre Tipi Koku Giderme Sistemi
  • SCADA otomasyonu
  • Online Atıksu İzleme Sistemi
  • İlave Çamur Depolama Tankı
  • Gerekli pompa istasyonları

Bu Proje kapsamında uygulamaya yönelik verilecek hizmetler aşağıdaki gibidir:

Teknik Destek Faaliyetleri:

 • Su ve Atık Su Dairesi'nin Kurumsal Değerlendirmesi;
 • Boşluk analizi de dahil olmak üzere organizasyonel raporların hazırlanması;
 • Kurumsal ve operasyonel analiz ve organizasyonel gelişim raporunun hazırlanması;
 • Eğitim ihtiyaç değerlendirmesi, eğitim ihtiyaç değerlendirme raporunun hazırlanması ve eğitimlerin yürütülmesi;
 • EUD ve PUU için kapasite geliştirme programlarının hazırlanması;
 • Mevcut su ve atık su sistemlerinin haritasını çıkarmak;
 • Mevcut su şebekesinin hidrolik modellemesinin oluşturulması;
 • Kaçak tespiti ve NRW programının yürütülmesi ve ilgili raporların hazırlanması ve eğitimlerin sağlanması;
 • Su kaynakları koruma planının hazırlanması;
 • Çamur yönetim planının hazırlanması;
 •  Tedarik bileşeni desteği;
 • Ekipman ihtiyaç değerlendirme raporunun ve ihale dosyasının hazırlanmasıdır.

İnşaat Faaliyetleri;

 • Yüklenicilerin Zaman Çizelgesi'ne göre fiili Denetim Planını hazırlamak ve söz konusu Denetim Planına göre işlere özel dikkat göstererek şantiyede uygulamayı anlık olarak sürekli olarak denetlemek;
 • Sözleşme belgelerinden herhangi bir sapmanın ayrıntılarıyla birlikte tamamlanmış işlerin kayıtlarını, ölçümlerini ve yerini tutmak;
 • İlerleyen dönemler için varsayımlar ve risk analizleri dahil olmak üzere fiziksel ve finansal açıdan ilerlemeyi düzenli olarak İşverene raporlamak;
 • İşlerin yürütülmesi için gerekli olabilecek ek işler için talimatlar vermek;
 • Yüklenicinin Ara Ödeme Beyannamelerinin incelenmesi, yapılan işlerin değerinin belirlenmesi ve İşveren onayına sunulması;
 • Müteahhit taleplerinin gözden geçirilmesi, İşlerin Genel ve Özel Sözleşmesi dikkate alınarak eksiksiz bir değerlendirme ile taleplerin detaylarını İşverene raporlamaktır.

Projenin Tamamlanması;

 • Bitirme Testlerinin Yapılması ve Sonuçların İşverene Raporlanması;
 • Mevcut çizimlerin doğrulanması;
 • Devralma denetimlerinin yapılması, kusurların listesi, tamamlanması gereken işler ve İşverene rapor edilmesi;
 • İş Sözleşmesi kapsamında kurulan ekipmanların İşveren adına Yüklenici ve Faydalanıcı arasında eğitimlerinin ve devir teslim sürecinin denetlenmesi;
 • Tamamlandığında Bildirimin kontrol edilmesi ve doğrulanması;
 • Komite tarafından imzalanan bir Devir Teslim Protokolü ile Faydalanıcıya teslim edilmesi.

Kusur Bildirim Süresi;

 • Düzeltme çalışmalarının periyodik denetimlerini yapmak ve sonucunu İşverene bildirmek;
 • Yüklenicinin Performans Belgesinin Düzenlenmesi;
 • Nihai Ödeme Belgesinin kontrol edilmesi ve İşverenin onayına sunulması;
 • Atıksu Arıtma Tesisi'nin proje aşamasından kaynaklanan ve Faydalanıcı tarafından işletilmesi sırasında gözlemlenen sorunlar hakkında İşveren ve Faydalanıcı'nın sonraki projeleri dikkate alınarak İşverene bildirilmesi.